Thống kê chu kỳ đặc biệt

Tỉnh thành:
Biên độ ngày:

 

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đầu
- Đầu 0 ra ngày 23/06/2024 (28501) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 1 ngày
- Đầu 1 ra ngày 01/06/2024 (12612) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 23 ngày
- Đầu 2 ra ngày 13/06/2024 (29826) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 11 ngày
- Đầu 3 ra ngày 20/06/2024 (81439) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 4 ngày
- Đầu 4 ra ngày 25/05/2024 (09743) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 30 ngày
- Đầu 5 ra ngày 24/06/2024 (50550) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 0 ngày
- Đầu 6 ra ngày 22/06/2024 (24362) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 2 ngày
- Đầu 7 ra ngày 02/06/2024 (27070) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 22 ngày
- Đầu 8 ra ngày 14/06/2024 (80287) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 10 ngày
- Đầu 9 ra ngày 21/06/2024 (14296) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 3 ngày

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đuôi
- Đuôi 0 ra ngày 24/06/2024 (50550) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 0 ngày
- Đuôi 1 ra ngày 23/06/2024 (28501) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 1 ngày
- Đuôi 2 ra ngày 22/06/2024 (24362) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 2 ngày
- Đuôi 3 ra ngày 08/06/2024 (63333) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 16 ngày
- Đuôi 4 ra ngày 03/06/2024 (35024) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 21 ngày
- Đuôi 5 ra ngày 12/06/2024 (86255) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 12 ngày
- Đuôi 6 ra ngày 21/06/2024 (14296) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 3 ngày
- Đuôi 7 ra ngày 19/06/2024 (37567) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 5 ngày
- Đuôi 8 ra ngày 06/06/2024 (66688) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 18 ngày
- Đuôi 9 ra ngày 20/06/2024 (81439) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 4 ngày

Kết quả thống kê chu kỳ tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ tổng
- Tổng 0 ra ngày 12/06/2024 (86255) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 12 ngày
- Tổng 1 ra ngày 23/06/2024 (28501) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 1 ngày
- Tổng 2 ra ngày 20/06/2024 (81439) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 4 ngày
- Tổng 3 ra ngày 19/06/2024 (37567) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 5 ngày
- Tổng 4 ra ngày 29/05/2024 (60031) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 26 ngày
- Tổng 5 ra ngày 24/06/2024 (50550) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 0 ngày
- Tổng 6 ra ngày 16/06/2024 (17597) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 8 ngày
- Tổng 7 ra ngày 02/06/2024 (27070) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 22 ngày
- Tổng 8 ra ngày 22/06/2024 (24362) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 2 ngày
- Tổng 9 ra ngày 18/06/2024 (74990) đến 24/06/2024 vẫn chưa ra là 6 ngày

Bài viết mới